Przypominamy Zarządom ROD, że zgodnie z Uchwałą NR 225/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, zmienił się okres przyznawania dotacji. Do chwili obecnej płockie ogrody mogły korzystać ze wsparcia Urzędu Miasta co 3 lata. Po konsultacjach przewodniczącego płockiej delegatury z Prezydentem Miasta Płocka obecny okres przyznawania dotacji to nie częściej niż raz na 2 lata. Dotacja w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 80% poniesionych kosztów na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD i jednocześnie nie może być większa niż 30 000,00 zł. 6.

Pełna treść Uchwały Rady Miasta Płocka wraz załącznikami – TUTAJ