Delegatura Rejonowa OM PZD w Płocku przypomina Zarządom ROD o konieczności poinformowania o terminie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego. Zgodnie z § 59 ust. 1 Statutu PZD „walne zebranie zwołuje zarząd ROD i proponuje porządek obrad. O terminie i proponowanym porządku zebrania zarząd ROD zawiadamia okręgowy zarząd„, w tym rozumieniu Delegaturę Rejonową. W związku ze zgłaszanymi już terminami prosimy o ich ustalenie w porozumieniu z kierownikiem biura delegatury. Podstawą zwołania Walnego Zebrania jest uchwała Zarządu ROD ws. zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
WZÓRTUTAJ