Krajowy  Zarząd PZD przekazuje informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  o naborze wniosków w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”

Województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2021 w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021”. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” planowany jest od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego mogą być dofinansowane, realizowane przez JST, zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym na rzecz ROD w zakresie:

* budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;

* ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD np.: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew
i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowa systemów deszczowych;
* organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.
W ramach „MIAD MAZOWSZE 2021” nie będą dofinansowane zadania polegające na przeprowadzaniu jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze: kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym, rozrywkowym, takich jak np.: festiwale, koncerty, obchody i uroczystości rocznicowe, festyny, jarmarki, kiermasze, prelekcje, wykłady, szkolenia, sympozja, zjazdy, spotkania, wystawy, jak również zadania polegające na zapewnieniu organizacji, zabezpieczenia i oprawy wydarzeń, o których mowa powyżej.

Wszelkie informacje dotyczące „MIAD MAZOWSZE 2021” oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie www.mazovia.pl
w zakładce Ekologia i Środowisko. Bezpośredni link do informacji o MIAD MAZOWSZE 2021:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/miad-mazowsze/miad-2021/

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie