W sobotę, 5 marca w świetlicy ROD im. T. Kościuszki w Płocku odbyło się spotkanie kolegium prezesów płockich ogrodów. Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący kolegium Marcin Werner. Głównym tematem było poznanie nowych ofert na wywóz odpadów komunalnych i kosztów z tym związanych. Członkowie kolegium podkreślili, iż wspólne działanie ogrodów w tym przedmiocie może znacznie wpłynąć na ceny usług i daje inną pozycję negocjacyjną.

Omówione zostały również zagadnienia związane z kampanią sprawozdawczą w ROD, podczas której należy zatwierdzić dokumenty sprawozdawcze oraz przyjąć preliminarze finansowe ROD. Przekazana została informacja nt. zaproszeń na walne zebrania, które jak co roku zostały wydrukowane na koszt Jednostki Krajowej PZD i przekazywane są właśnie do ogrodów. Omówiono również zasady i tryb szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz osób obsługujących walne zebranie w ROD z ramienia Okręgu Mazowieckiego.

W dalszej części poruszono sprawę otrzymywania dotacji z Urzędu Miasta Płocka. Pan Marcin Werner przypomniał najważniejsze zasady ich otrzymywania i zaapelował, aby wykorzystywać maksymalnie środki z zewnątrz na zadania remontowe, inwestycyjne i modernizacyjne w ogrodach.

Wśród tematów nie mogło zabraknąć pierwszych opinii prezesów zarządów ROD na temat współpracy z Ośrodkiem Finansowo-Księgowym, który od stycznia 2022 r. rozpoczął swoją działalność. Prezesi zarządów ROD podkreślili, iż jednolita księgowość w ROD jest gwarantem przestrzegania prawa, przepisów wewnątrzorganizacyjnych oraz prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych w oparciu o przyjęte w PZD zasady rachunkowości i zakładowy plan kont.

Głos zabrał również pan Sławomir Marciniak z ROD „Złote Piaski”, który z ramienia delegatury w Płocku brał udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka. Przedstawił relację z tego spotkania, które dotyczyło m.in. programu dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz  wzajemnej współpracy w przedmiocie zachowania porządku i ładu przy terenach ogrodów działkowych.

Na zakończenie Przewodniczący Werner podziękował wszystkim za cenne uwagi, merytoryczną dyskusję oraz zaangażowanie w sprawy ogrodów działkowych, ich prawidłowego i codziennego funkcjonowania.

MW